Az utazási szerződés általános feltételei

Az általános szerződési feltételek a Mercurius Info Tour utazási iroda (mint utazásszervező) és megrendelői (Turista / Turista csoport megbízottja / Turisták) között érvényesek. A szerződési feltételek a Mercurius Info Tour utazási iroda által szervezett valamennyi utazásra érvényes és részét képezik minden, általunk kötött utazási szerződésnek.

 

I. Az utazási szerződés tárgya

1. A Mercurius Info Tour utazási iroda és a Turista közötti jogviszony az utazási szerződés megkötésével jön létre. Az utazási szerződés alapján a Mercurius Info Tour utazási iroda a Turista által kiválasztott utazás szerint meghatározható személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásból álló utazási szolgáltatásokat (a továbbiakban: utazási csomag) nyújt, amelynek fejében a Turista díjat fizet.

A teljes részvételi díj egyrészt az utazási csomag ellenértékéből (a továbbiakban: részvételi díj), másrészt az abba nem foglalt, külön felszámításra kerülő további költségekből és díjtételekből (pl. repülőtéri illetékek, helyi adók, vízumdíjak, belépődíjak, fakultatív programok, utazási engedélyek, üdülőhelyi díjak, horgonyzási díjak, stb áll.

Az utazási szerződések elválaszthatatlan részét képezik a jelen „Általános szerződési feltételek”, „Az utazások jellemzői” (elérhető a honlapon), valamint az egyes utazásokhoz kapcsolódó írásbeli tájékoztatások és dokumentációk, amelyek tartalma irányadó az utazási csomag, a részvételi díj, illetve a teljes díj, a jogok és kötelezettségek meghatározásakor.

 

II. Az utazási szerződés megkötése

2. A Turista és az Iroda között az utazási szerződés az alábbiak szerint jön létre:

A Turista kitölti a személyes adataival a Mercurius Info Tour utazási iroda honlapján a Jelentkezési lapot, majd elektronikus úton elküldi azt. A Jelentkezési lap postai levélben vagy e-mail útján való elküldése, illetve személyes átadása azonos joghatású.
A Jelentkezési lapon a Turista által feltüntetett adatok valódiságáért és helyességéért a Turista felel, a Mercurius Info Tour utazási iroda az így megadott adatokkal teszi meg a szükséges foglalásokat. A Turista által hibásan megadott adatok miatt bekövetkező esetleges joghátrányokért a Mercurius Info Tour utazási iroda nem vállal felelősséget. A jelentkezés a közléssel, azaz annak a Mercurius Info Tour utazási iroda tudomásszerzésével hatályosul.

A Mercurius Info Tour utazási iroda fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos esetekben indoklás nélkül elálljon a szerződés megkötésétől.
Amennyiben fennáll a szerződéskötési szándék, a Mercurius Info Tour utazási iroda regisztrálja a Turista jelentkezését és írásbeli tájékoztatást küld a Turistának a részvételi díjelőleg, illetve a teljes részvételi díj megfizetéséhez szükséges adatokról (összegéről, bankszámlaszámról stb.). Amennyiben a Turista a tájékoztatást követő 1 munkanapon belül a díjelőleget, illetve a díjat befizeti (átutalja), a Mercurius Info Tour utazási iroda a befizetett összegről szóló számlát, a jelen Általános szerződési feltételeket, a választott utazásra vonatkozó részletes tájékoztatást (a továbbiakban: Részletes tájékoztató), az „Utazási szerződés” elnevezésű okiratot, ill. egyéb, a szerződéskötéshez szükséges dokumentációt (nyilatkozatokat stb.) elektronikus úton megküldi a Turista részére. A Turista az így megküldött „Utazási szerződés” egy példányát aláírva, elektronikus vagy postai úton legkésőbb 8 napon belül, amennyiben az indulás időpontjáig 15 napnál kevesebb van hátra, abban az esetben legkésőbb 3 napon belül visszaküldi a Mercurius Info Tour utazási iroda részére. Ezzel az Turista kifejezi azt, hogy az utazási szerződés tartalmát, illetve annak részeként jelen Általános szerződési feltételeket, az utazások szabályait, valamint a részvételi feltételeket megismerte és tudomásul vette, továbbá, elfogadta a Mercurius Info Tour utazási iroda utazási szerződésre irányuló ajánlatát.

Az utazási szerződés kizárólag írásban érvényes, amelyre figyelemmel a felek közötti jogviszony a Turista aláírásával ellátott dokumentációnak, így különösen az „Utazási szerződés” a Mercurius Info Tour utazási irodához történő visszaérkezésével jön létre. Az utazási szerződés és a szerződéskötéshez kapcsolódó okiratok, tájékoztatások nyelve minden esetben a magyar. A felek közötti kapcsolattartás elektronikus úton is történhet, azonban az nem jelenti az utazási szerződés elektronikus úton történő megkötését.

A Mercurius Info Tour utazási iroda az utazási szerződést és az ahhoz kapcsolódó okiratokat mind elektronikusan, mind kinyomtatott formában tárolja oly módon, hogy azok utóbb is hozzáférhetőek.

 

III. Fizetési feltételek

3. A Részvételi díj a Turista által megrendelt Utazási csomag ellenértéke, amely tartalmazza a Mercurius Info Tour urazási iroda által nyújtandó szolgáltatások árát, a szervezési díjat és az ÁFA-t.
A Mercurius Info Tour urazási iroda a Részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő díjak forintban kifejezett összegét a Részletes tájékoztatóban megjelöli. A Mercurius Info Tour urazási iroda jogosult az Turista által fizetendő díj utólagos (az utazási szerződés megkötését követő, de legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 20. napig történő) emelésére, a szállítási költségek (különösen üzemanyagár), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adók, illetékek és egyéb kötelező terhek (pl. üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték, egyéb illetékek és díjak, belépési engedélyek, úthasználati díjak stb.), továbbá a deviza forintárfolyamának változása miatt, azok emelkedésével arányosan az alábbi számítási mód alkalmazása mellett: az egyes Turistára eső díjemelés mértéke nem lehet nagyobb az adott utazással összefüggésben a Mercurius Info Tour utazási irodára háruló összes többletfizetési kötelezettségnek az aktuális utaslétszám alapján egy fő utasra jutó hányadrészénél.

 

4. A Turista által fizetendő díj és a díjelőleg mértékét a Mercurius Info Tour utazási iroda a honlapján közli, ezen felül a díjelőleg mértékét a Turista jelentkezését követően részére megküldött fizetési felhívás és a szerződéskötést megelőző Részletes tájékoztató tartalmazza. A díjelőleg mértéke – a jelen pont szerinti kivétellel – kizárólag abban az esetben haladja meg a Részvételi díj 40%-át, ha külföldi közreműködővel kötött szerződés ettől szigorúbb kötelezettséget ró a Mercurius Info Tour utazási irodára, illetve amennyiben az utazás kezdetéig 30 napnál kevesebb van hátra. Utóbbi esetben a Mercurius Info Tour utazási iroda e-mailben, vagy postai úton megküldi a Turista által fizetendő teljes díjból hátralévő összegről szóló fizetési felhívást, amelynek megfelelően a Turista haladéktalanul köteles azt megfizetni. Erre figyelemmel abban az esetben, ha a díjelőleg-fizetési határidő utolsó napja (a fenti II. pont alapján) az utazás indulási időpontját megelőző 30. nap, akkor a Turista nem kizárólag a díjelőleg, hanem értelemszerűen a teljes díj megfizetése köteles annak tudomásul vétele mellett, hogy ez képezi a szerződés létrejöttének feltételét.
Amennyiben a Turista díjelőleget fizetett, annak összegét az utazás teljes díjára köteles a Mercurius Info Tour utazási iroda felhívására az indulás előtt hiánytalanul kiegészíteni.
A Turista díjfizetési kötelezettségének előteljesítését a felek szerződésszerűnek tekintik, a Mercurius Info Tour utazási iroda azt ilyenként fogadja el.

 

5. A Mercurius Info Tour utazási iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy felemelje az utazásra előzetesen meghatározott teljes díjat azokban az esetekben, ha

a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket) 30%-ot meghaladó mértékben megemelkednek,
b) az utazás során igénybe vett szolgáltatások, részszolgáltatások költsége megemelkedik (pl. repülőtéri illeték, autóbusz közlekedés),
c) az EUR árfolyama 340 Ft, illetve az USD árfolyama 300 Ft (MNB hivatalos középárfolyamok) fölé emelkedik.

A díjemelés mértéke minden esetben arányos a költségek emelkedésével, és a díjemelés indokát a Mercurius Info Tour utazási iroda minden esetben írásban közli a Turistával. A Turista által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj nem emelhető az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül. Amennyiben a díjemelés mértéke meghaladja a nyolc százalékot, a Turista a díjemelés közlését követő 8 napon belül elállhat a szerződéstől. Nyolc százaléknál magasabb díjemelés esetén a felek külön okiratba foglaltan módosítják a köztük fennálló szerződést.

 

IV. Elállási feltételek

6. A Turista az utazás megkezdése előtt az Utazási szerződéstől általános elállási joga alapján írásban, a Mercurius Info Tour utazási iroda részére elektronikus, vagy postai úton megküldött nyilatkozattal bármikor elállhat (az utazás Turista általi lemondása). Az elállás a közléssel hatályosul, ekként annak időpontja az a nap, amely időpontban az a Mercurius Info Tour utazási iroda részére kézbesítésre kerül.
Amennyiben a Turista általános elállási jogát az utazás megkezdését megelőző 60. napon belüli időpontban gyakorolja, köteles a Mercurius Info Tour utazási iroda részére „bánatpénz” fizetésére az alábbi összegben:

  • Szálláshely igénybevételét is magában foglaló repülős utaknál: a 60-46. napok közt a részvételi díj 10%-a és a repülőjegy előlege, a 45-26. napok közt a részvételi díj 50%-a és a repülőjegy előlege, 25-16. napig a részvételi díj 75%-a és a repülőjegy előlege/teljes díja, 15 napon belül, illetve az utazáson meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a és a repülőjegy előlege/teljes díja.
  • Szálláshely igénybevételét is magában foglaló buszos utaknál és egyéni utazásnál: a 60-46. napok közt a részvételi díj 10%-a, a 45-21. napok közt a részvételi díj 40%-a, 20-11. napig a részvételi díj 75%-a, 10 napon belül, illetve az utazáson meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.
  • Szálláshely igénybevételét nem tartalmazó buszos utaknál és egyéni utazásnál: a 60-36. napok közt a részvételi díj 10%-a, a 35-21. napok közt a részvételi díj 40%-a, 20-11. napig a részvételi díj 75%-a, 10 napon belül, illetve az utazáson meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

A bánatpénz az elállás közlésével egyidejűleg esedékes. A Turistát terhelő bánatpénz összegét a Mercurius Info Tour utazási iroda már részben vagy egészben megfizetett díj összegébe beszámítja.

 

7. A Turista elállhat az utazási szerződéstől, ha

  • az utazási szerződés lényeges feltételét az utazásszervező az indulás előtt rajta kívülálló okból kívánja jelentős mértékben módosítani, így különösen, ha a fizetendő teljes díj emelésének mértéke a 8%-ot meghaladja;
  • az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely az utazási szerződés megkötését követően a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül és a Mercurius Info Tour utazási iroda által felajánlott helyettesítő szolgáltatást a Turista nem fogadja el;

Amennyiben a Turista elállására ezen okok valamelyike alapján kerül sor, a Mercurius Info Tour utazási iroda a teljes megfizetett díjat visszatéríti a Turista részére. Az Utazási Irodát kártérítési és kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

 

8. A Mercurius Info Tour utazási iroda kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést és köteles visszafizetni a Turistának a befizetett teljes díjat, ha az utazásra jelentkező személyek száma nem éri el a részletes tájékoztatóban meghatározott minimális létszámot. Az Utazási Iroda köteles az utazás megkezdése előtt legkésőbb
• 20 nappal, 6 napnál hosszabb utak esetén,
• 7 nappal, 2-6 nap közötti időtartamú utak esetén,
• 48 órával, a 2 nappal rövidebb utak esetén írásban értesíteni a Turistát.

Amennyiben az Utazási Iroda nem a Turista érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a Turista az alábbi jogosítványokat érvényesítheti:

8.1. az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazási Irodának lehetősége van;
8.2. ha az Utazási Iroda a fenti helyettesítési szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy a Turista a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazási Iroda a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.
Amennyiben az Utazási Iroda nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a 8.1., valamint 8.2. pontokban foglaltakon túlmenően köteles a Turistának az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha:
8.3. az Utazási Iroda elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külsőkörülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerűelvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: „vis maior”), vagy
8.4. a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az Utazási Iroda elállásáról a Turistát írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.
A Mercurius Info Tour utazási iroda az utazás Részletes tájékoztatójában tünteti fel az utazás gazdaságos megszervezéséhez szükséges legalacsonyabb résztvevőszámot.

 

9. A Turistának lehetősége van arra, hogy az általa kiválasztott utazási csomagot, illetve az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személy részére átruházza. Ez alól kivételt képeznek azok az utazások, amiknél a névcsere bizonyos szolgáltatások esetén – pl. repülőjegyek, névre szóló engedélyek – nem teszik lehetővé az átruházást. A megrendelés módosítására vonatkozó kérelmet a Mercurius Info Tour utazási iroda – ha erre lehetősége van – 5.000 Ft / fő költségáltalány felszámítása mellett teljesíti, azzal a további feltétellel, hogy a részvételi díj esetleges emelkedése esetén a különbözetet a Turista köteles megfizetni és a módosítás során az utazási irodával minden tekintetben együttműködni. Az átruházásról a Turista köteles a Mercurius Info Tour utazási irodát haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatás megkezdését megelőző 7 napon belül értesíteni. Az értesítés a Mercurius Info Tour utazási irodára nézve a közléssel hatályosul.

 

10. Az utazási szerződés jogszerű, de az utazást megelőzően történt megszűnését követően a Mercurius Info Tour utazási iroda utazás előtt, így felszabaduló, illetve megmaradt helyeinek hasznosítása kizárólag a Mercurius Info Tour utazási iroda tevékenysége eredményének minősül, így erre hivatkozással a korábbi Turistának visszatérítés nem jár, illetve bánatpénz-, valamint kártalanítás-fizetési kötelezettségük mértékének csökkentését ezen okból nem igényelhetik.

 

V. Hibás teljesítés és kifogáskezelés

11. A Mercurius Info Tour utazási iroda felel az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nemteljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Turista magatartására vezethetők vissza;
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatásával nincs kapcsolatban, és a hibát a Mercurius Info Tour utazási iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior (pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, különlegesen szélsőséges időjárás stb.) esetén.

A Mercurius Info Tour utazási iroda a b.) és c.) pont esetében köteles segítséget nyújtani a Turista részére nehézségei elhárításában.

 

12. A Turista a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az utaskísérővel, vagy ennek hiányában a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, s bejelentéséről jegyzőkönyvet készíttetni – ennek elmulasztásából vagy késedelméből eredő kárért a Turista felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő a Turista bejelentése mellett az erről felvett jegyzőkönyvbe köteles belefoglalni a helyszíni szolgáltatóval történt közlés tényét is. Amennyiben a fentiek szerint jegyzőkönyv felvételére kerül sor, annak egy példányát a Turista részére át kell adni. Az utaskísérő köteles a Mercurius Info Tour utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

Ha a Turista kifogásait a helyszínen nem rendezik, a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés oka a Turista magatartása, a Turista kártérítési igényt nem érvényesíthet, egyebekben a szerződésszegés tényét, a keletkezett kár összegét és a kettő közötti okozati összefüggést a Turistának kell igazolnia. A Mercurius Info Tour utazási iroda felelőssége az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért összesen legfeljebb a részvételi díj kétszeresének megfelelő összegig terjed.

 

13. Az utazás során a Turista által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül a Turista tartozik felelősséggel.

 

14. A Mercurius Info Tour utazási iroda felhívja a Turista figyelmét, hogy repülős utaknál a légitársaságok a menetrendben vagy egyéb kiadványokban szereplő indulási időpontoktól eltérhetnek, szükség esetén repülőgéptípus vagy légitársaság cseréjére is sor kerülhet. A poggyász díjtalan szállításának súlyhatárát a légitársaság határozza meg, a többletsúlyért a légitársaság által megszabott pótdíjat kell a Turistánk megfizetnie.
Repülős utaknál a légi személyszállítás vonatkozásában – a poggyászok szállítására is kiterjedően – a Turista közvetlenül a légitársasággal kerül jogviszonyba, így a légi utazással kapcsolatos igényeit, kifogásait a légitársasággal szemben érvényesítheti.

 

VI. A felek további jogai és kötelezettségei

15. Tekintettel a Mercurius Info Tour utazási iroda által nyújtott speciális szolgáltatás jellegére (ide értve az utazások esetleges veszélyes helyszíneit, szélsőséges körülményeit, az úgynevezett kalandtúrákból adódó jellemzőket stb.) a Mercurius Info Tour utazási iroda, mint szerződő az OMNIASIG-gal betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére utasbiztosításra (továbbiakban „utasbiztosítás”) valamint útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosításokat kötött, melyekhez a Turista az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. A csoportos szerződéshez való csatlakozással, vagy csak utasbiztosítási fedezet vagy utasbiztosítás és útlemondási biztosítás fedezet jöhet létre.
A csoportos utasbiztosításra, illetve az útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a www.mercuriustour.hu internetes oldalon.
A csatlakozás elmulasztása esetén a Turista viseli azon költségeket és károkat, amelyek megtérülésére a biztosító szolgáltatása révén a biztosítási gyakorlat szerint alappal számíthatott volna. A Mercurius Info Tour utazási iroda által meghirdetett utazások díja – a Részletes tájékoztató esetlegesen eltérő szabálya hiányában – a betegség-, baleset- és poggyász biztosítás, valamint az útlemondási (elállási) biztosítás díját nem tartalmazza.

 

16. A Turista kötelezi magát, hogy az utazáson ill. annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha általa ismert egészségi állapota ezt lehetővé teszi, illetve amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybevétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az utazás során a Mercurius Info Tour utazási iroda megbízottja folyamatos tájékoztatást nyújt azon veszélyforrásokról, amelyekkel az utazás során az utasok személyét vagy vagyonát érintő károk elhárítása céljából számolni kell, illetve ilyen tájékoztatás az utazás során bármikor kérhető. A Turista az utazáson saját felelősségére vesz részt, illetve az egyes utazási szolgáltatások igénybevételéről saját felelősségére dönt. Ezen körülményekre figyelemmel a Mercurius Info Tour utazási iroda kizárja helytállási kötelezettségét az olyan károk megtérítéséért, melyek az utazás speciális jellegéből következően a Turistától elvárt fokozott figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint a Mercurius Info Tour utazási iroda megbízottjának e körbe tartozó utasításaitól, javaslataitól történő eltérés, illetve annak be nem tartása miatt következtek be.

 

17. A Mercurius Info Tour utazási iroda rögzíti, hogy az egyes utazások részletes leírásai a www.mercuriustour.hu honlapján elérhető. A Mercurius Info Tour utazási iroda fenntartja a jogot arra, hogy ezen pont szerinti tájékoztatásától eltérjen, amely esetben a változásokról köteles a Turistát az utazási szerződés megkötését megelőzően, igazolható módon tájékoztatni. A honlapon közzétett leírást a felek írásbeli tájékoztatásnak tekintik.

 

18. A Mercurius Info Tour utazási iroda az indulási időpontot legkésőbb 7. nappal megelőzően, írásban, elektronikus levél útján adja meg a Turista részére.

 

19. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során a Turista maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője átvette.

 

20. Az útiokmányok (személyi igazolvány vagy útlevél) beszerzéséről és érvényességéről, valamint az esetleges vízum beszerzéséről eltérő megállapodás hiányában a Turista köteles gondoskodni. Az útlevél, vízum és vám-rendelkezések betartásáért a Turista felel.

 

21. A felek között az utazási szerződéshez kapcsolódó mindennemű kommunikáció írásban történik, amely történhet elektronikus levél, postai levelezés útján. A Mercurius Info Tourutazási iroda a Turistával elektronikus levél útján tartja a kapcsolatot, mindennemű tájékoztatót ilyen módon kézbesít, ekként a Turista köteles az utazási jogviszony fennállása az indulás időpontjáig elektronikus levelezését folyamatosan figyelemmel kísérni és azt olyan állapotban tartani, hogy oda a küldemények kézbesíthetőek legyenek. A Mercurius Info Tour utazási iroda nem felel azon károkért, amely a jelen pontban foglaltak figyelmen kívül hagyásából származnak.

 

22. Az utazási szerződés aláírásával a Turista hozzájárul ahhoz, hogy az utazási szerződés teljesítése kapcsán az Utazási Irodának átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje. A Mercurius Info Tour utazási iroda, mint adatkezelő tájékoztatja a Turistát, hogy a szerződésben megadott saját és utastársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímen kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek a Mercurius Info Tour utazási iroda ügyfélszolgálattal kapcsolatos, könyvelési, adózási és számítástechnikai feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói részére. Az Utazási Iroda tájékoztatja a Turistát, hogy a Turista személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőnek, adott esetben harmadik országba továbbítja. Az érintett személy jogairól információk a Mercurius Info Tour utazási iroda honlapján elérhető a GDPR nyilatkozatban olvashatók.

 

23. A Turista tudomással bír arról, hogy az utazás során az Utazásszervező fénykép és videó felvételeket készíthet. A Turista az utazási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező által készített, a Turistát esetlegesen ábrázoló fotókat és videó felvételeket a honlapján közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja.

VII. Illetékesség

24. A Mercurius Info Tour utazási iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Jelen Általános szerződés feltételek a 2020. december 10. után megkötésre kerülő Utazási szerződésekre irányadóak, azok részét képezik.